Bugün Tarih: 24 Eylül 2023

KKTC. AKM Dernek Tüzüğü

KKTC. AKM Dernek Tüzüğü
KKTC ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ

TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Amblemi, Kurucu Üyeleri ve Merkezi 1.      Derneğin adı KKTC Alevi Kültür Merkezi Derneği’dir. Derneğin Amblemi küçük bir daire içinde Hz.Ali’nin resmi, dairenin etrafına dernek ismi ve kuruluş tarihi ve onun etrafında ise on iki imamları simgeleyen köşeler (köşeler arası çukurlaşır) ile oluşan çemberdir. Renk kırmızıdır. Flama, bayrak ve tabelalarda beyaz zemin üzerindedir. (Ek:1)Derneğin Kurucu üyeleri listesi (Ek:2)’de yer almaktadır. Dernek Merkezi Arasta Tüccarbaşı 105 Baf Sokak Lokmacı Barikatı LEFKOŞA’dır.

Tel: 228 11 59  Email: kibrisalevikulturmerkezi@gmail.com

Dernek KKTC sınırlan içinde gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir.

Derneğin Amacı 2. Dernek, Alevi Kültürünü ve inancını üyelerine ve kitlelere tanıtmayı, felsefesini, yaşam anlayışını, değer yargılarını yaşatarak üyeleri arasında sosyal yardımlaşmayı ve kitlelerle kaynaşma sağlamayı amaçlar. Dernek, amacını gerçekleştirmek için sürdüreceği çalışma konuları ve çalışma biçimleri şunlardır:
(1) Edebiyat, tiyatro, müzik, halk oyunları, resim, sinema ve sanat dallarında etkinlikler gösterir, eğitimler verir, araştırmalar yapar, etkinlikler düzenler. Ayrıca, amacı doğrultusunda yayınlar yapar. Alevi inancının tanıtımı için araştırma ve eserleri kamuoyuna her türlü yayın yolu ile yayar.
(2) Etkinliklerle ilgili olarak kurslar, konferanslar, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar, şenlikler, iç ve dış geziler düzenlenir. Gerektiğinde ödüller verilir.
(3) Araştırma, eğitim, sanat ve tanıtım etkinlikleri için kitaplıklar kurar, kütüphaneler açar, her yaşta öğrencinin istekleri halinde bu kitaplık ve kütüphanelerden yararlandırılması sağlanır.
(4) Düğün ve hakka yürüme erkânlarında gerekli yardımların yapılması için fon oluşturulup, gelenek ve göreneklere göre düğün ve cenaze erkânlarının yapılmasında ihtiyaçlı olan üyelere yardım edilir.
(5) Derlemeler yapar, kitap, dergi, gazete ve broşür çıkarır. Derneğin tanıtımı için afiş ve bültenler hazırlar. Bunların basım ve dağıtımını yapar.
(6) Her yıl Hacı Bektaş ilçesinde düzenlenen HACI  BEKTAŞ-I VELİ’yi ANMA  törenlerine üyelerini ve isteyen kişileri götürmek için turlar düzenler.
(7) Yetişmekte olan sanatçılara ve öğrencilere maddi yardımda bulunur.
(8) Gerektiğinde ve amaçlarına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapar.
(9) Gerekirse koşullar gerçekleştiğinde bir federasyona katılabilir.
(10) Alevi inancı ve kültürü doğrultusunda çevre koruma çalışmalarını destekler.
(11) Alevi gençlerinin alevi inancı ve kültürü doğrultusunda demokratik, laik,  sosyal, çağdaş değer ve düşüncelerle, evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde insan hak ve hürriyetlerine saygılı bir biçimde yetişmeleri için çaba harcar. Bu bağlamda alevi gençlik örgütlenmesine, gençliğe yönelik çalışmaları maddi ve manevi olarak destekler.
(12) Alevi inancının diğer temel unsuru insan onurunun dokunulmazlığı ve kadın erkek eşitliğidir. Bu bağlamda, Alevi kadın örgütlenmelerini, kadına yönelik çalışmaları maddi ve manevi olarak destekler.
(13) Engelli ve yardıma muhtaç kişiler için çalışmalar yapar ve yardımda bulunur.
(14) Alevi inancı ve kültürü doğrultusunda yetişen sanatçılara, ihtiyaçlı kişilere ve öğrencilere maddi yardımlarda ve çalışmalarda bulunur.
(15) Genel Kurul kararıyla dernek, konfederasyon ve federasyona veya bu tüzüğün gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya iş birliğinde bulunabilir, yurt dışında bulunan dernek veya kuruluşlara üye olabilir.
(16) Dernek amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar ve/veya kiraya verir. Bu malların üzerinde her türlü hakları koydurup işletebilir.  Cem ve kültür evleri açar ve inşa eder.
(17) Dernek Genel Merkezi ve şubeleri ihtiyaç duydukları sayıda personel istihdamı sağlar.
Temel İlkeler 3. Derneğin “TEMEL İLKELERİ’’ aşağıda olup, üye olacak kişilerin bu ilkeleri benimsemesi esastır: Dernek üyelerini, bir çatı altında toplamak, dernek üyelerinin haklarını korumak ve savunmak;
(1) Yolumuz; “Bilim Çin’de de olsa ara bul yoludur.” “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyen Hz.Ali’yle “Bilim ile gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” diyen Hacı Bektaş-ı Veli ve “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyen Atatürk’ün yoludur.
(2) Biz ALEVİ inancı ve KÜLTÜRÜ ışığında, Alevi inancını ve yaşamını demokrat, laik ve çağdaş bir dünya görüşü; bir yol; bir yaşam biçimi (kültür) olarak algılarız. Her insanı olduğu gibi sayar, sever ve “kamil insan’a” niyaz ederiz. Eline, diline, beline sahip olmaya özen gösteririz.
(3) Paylaşımcılığın temeli “BİZ” demesini bilmektir. “Ben-Sen” yokuz, “Biz varız” diye düşünürüz. Bizim varlık nedenimiz “Benim ile senin” gelişmemiz içindir. Bu gelişme eylemi maddi-manevi tüm unsurları içerir.
(4) Zorlamanın her türüne karşıyız. Zorlama ile yaptırımı temel ahlaksızlık sayarız.
(5) Bulmak, utandırıp almak da çalmak kadar kötüdür. Kabul etmeyiz.
(6) Kimseyi; din, dil ve ırkla değerlendirmez, her insanın düşünce ve inanç özgürlüğüne saygı duyarız. Bu, bizim geçmişten gelen laiklik anlayışımızın özüdür. O nedenle din işlerinin devlet işlerinden ayrı tutulmasını savunuruz.
(7) Toplumun düşünce özgürlüğü ile gelişeceğine inanır; İnsanların düşünceleri nedeniyle horlama dâhil cezalandırılmasını istemeyiz.
(8) İnsan ilişkilerinde demokratlığın en doğru ve en sağlıklı yöntem olduğuna inanır, zorbalığın dışında çoğu şeyi haklı bir nedenle hoş görüp bağışlayabiliriz.
(9) Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni olduğu gibi benimser, daha da gelişmesini isteriz.
(10) “Dün”ü  “bugün” için öğrenir, “yarın”ı bugün için yaparız. “Bugün”ü ise insanca yaşanabilir hale getirmek için çalışırız. Halka hizmeti, “HAK”ka hizmet sayarız.
(11) Değişimin süratliliğine inanır, gelişmenin özünden “DEĞİŞİM” olduğunu biliriz.
(12) İnancımız odur ki;

“Hararet nardadır, sacda değildir

Keramet baştadır, taçta değildir,

Her ne arar isen, kendinde ara,

Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir.”

(13) Kimseyi dili, dini, etnik kimliği ile ayırt etmeden,  bu inançta çalışmalarımızı sürdürürüz.
Dernek Üyelikleri 4. Derneğin 2 türlü üyesi vardır:
(1) Asil Üye: Derneğe Asil üye olacak kişilerin aşağıdaki “TEMEL İLKELERIMİZİ’’ benimsemesi esastır.
(2) Fahri Üye: Derneğe Fahri üye olacak kişilerin aşağıdaki “TEMEL İLKELERIMİZİ’ benimsemesi esastır.
Asil Üyelik 5. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Faaliyetlere ve yönetime katılmada üyeler arasında fark gözetilmez. Üyeler dernek düzenine uymak ve sadakat göstermek zorundadır. Özelliklede derneğin amacına uygun davranış göstermek, amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Her üyenin katıldığı genel kurullarda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kendi kullanmalıdır. Derneğin kurucuları doğal asil üyeleridir. Asil üye, yönetim kurulu tarafından üyelikleri onaylanan ve aidat ödeyen üyeleridir. Derneğe asil üye olabilmeye ilişkin kurallar şunlardır: Dernek üyelerini, bir çatı altında toplamak, dernek üyelerinin haklarını korumak ve savunmak;
(1) Medeni hakları kullanma yeteneğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş KKTC yurttaşları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde daimi ikamet iznine sahip ve/veya kesintisiz en az 6 ( ALTI) yıl süreyle çalışma ve/veya ikamet izniyle bulunan, 18 ( onsekiz)  yaşını tamamlamış ve fiil ehliyetine sahip yabancı gerçek kişiler derneğe üye olabilir. 15 (onbeş) yaşından gün almış çocuklar veli ve/veya vasilerinin yazılı izni ile derneğe üye olabilirler ve derneğin kültür ve sanat çalışmalarına katılabilirler. Ancak, derneğin yönetim ve denetim organlarında görev alamazlar.

 

(2) Kamu haklarından yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olmak.
(3) Dernekler Yasası ile mevzuatta öngörülen üyeliğe engel hali bulunmamak.
(4) Derneğe üye olmak isteyen kişi yönetim kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunur.  Dernek yönetim kurulu,  üyelik başvurusunu en geç 30 gün içerisinde yazı ile başvuru sahibine bildirmek zorundadır.
(5) Dernek yönetim kurulu üyeliğe kabul kararını en az ¾  çoğunlukta almak zorundadır.
(6) Genel kurulca tespit edilen giriş ve aylık ödentilerini ödemekle mükelleftir.
(7) Dernek yönetim organlarında görev alacak olan kişilerin en az 1 yıllık üyeliğinin olması zorunludur. Ancak, işbu fıkra (7) yapılacak olan ilk genel kurulda uygulanmaz.
Fahri Üyelik 6.  Fahri üyeliğe ilişkin kurallar şunlardır:
(1) Yurtiçinde veya yurtdışında kültür, sanat veya araştırma alanında çalışma ve etkinlikleriyle tanınmış olmak.
(2) Yönetim Kurulu ya da genel kurul tarafından fahri üye olarak kabul edilmek.
(3) Fahri üyeler genel kurula katılıp söz alabilirler ancak, oy kullanamazlar. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Derneğe yardım veya bağış yapabilirler.
(4) Fahri üyeler dernek organlarına çalışma, kol ve komisyonlarına seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler. Ancak, dernek, lokal ve tesislerinden faydalanabilir, çalışmaları izleyebilir, gönüllü olarak görev alabilirler. Uzmanlık konularında katkıda bulunabilirler. Fahri üyeler genel kurula katılabilir katkı koyabilir görüşlerini dile getirebilirler.
Üyelerin Hakları ve Görevleri 7. Üyelerin hakları ve görevleri şunlardır:
(1) Dernek asil üyelerinin seçme ve seçilme hakları vardır.
(2) Dernek üyeliği onaylanan üye 3 aylık aidatını peşin ödemekle mükelleftir.
(3) Dernek yönetimine yardımcı olmak.
(4) Üyelik aidatını ödemek.
(5) Alevi inancı ve kültürü doğrultusunda hareket etmek.
(6) Herhangi bir üyenin yazılı istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından verilmesi; yönetim yerleri, müesseseler, şube, temsilcilik ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma   8. Üyelikten çıkma ve çıkarılmaya ilişkin kurallar şunlardır:
(1) Üyelik koşullarını sonradan yitirmek.
(2) Ödenti borcunu, yazılı bildirimi almış olmasına rağmen belirtilen sürede ödememek.
(3) Derneğin amacına aykırı davranmak, yöneticilerin yetki ve görevlerini yerine getirmesini engellemek.
(4) Dernek organlarından hakkını arama yolunu hiçe sayan, dernek tüzel kişiliğini hiçe sayan, dernek tüzel kişiliği aleyhinde basın,  görsel yayın organlarında kuruma zarar verici eylemlerde bulunmak.
(5) Yüz kızartıcı suç işlemek.
(6) Dernek içerisinde yasa dışı örgüt propagandası yapmak.
(7) Üyelik şartlarının bir kısmı veya tamamını yerine getirmeyen üye, bağlı bulunduğu şube yönetimince üyenin yazılı ve sözlü savunması alındıktan sonra şube yönetim kurulu, kendi düşüncesini de ekleyerek,  genel merkez yönetim kuruluna iletir.  Konu ile ilgi merkez yönetim kurulu, kendi kararını da ekleyerek disiplin kuruluna sevk eder.
(8) Üyenin üyelikten çıkarılmasına veya çıkarılmamasına disiplin kurulu karar verir. Yönetim kurulu, disiplin kurulunun üyelikten çıkarılması nedenine bağlı olarak hakkında işlem yaptığı üyeleri dernek çalışmalarına, organların toplantısına katılmasını yasaklayabilir.
(9) Disiplin Kurulunun ihraç (çıkarılma) kararına karşı çıkan üyenin, ilk toplanacak genel kurula yazıyla itirazı üzerine, genel kurul konuyu gündeme alıp görüşmek zorundadır. İtiraz okunur. İtiraz uzunsa üç dakikayı geçmeyecek şekilde özetlenerek okunur. İtirazı yapan tespit edilen süre kadar dinlenir. Genel kurulun kararı kesindir.

 

(10) Dernekten ihraç edilenler, en az iki yıl sonra tüzüğün üye olmayla ilgili koşullarına uygun bir şekilde, yeniden üye olmak için başvurabilirler.
(11)

 

 

 

(12)

Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olan üyeler, dernek üyeliğinden çıkmış olur. Ayrılma tarihine kadar olan ödenti borçlarından sorumludur. Bu yolla üyelikten ayrılan üyenin yeniden başvurusunda tüzüğün üye olma ile ilgili 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci maddeleri yeniden göz önünde bulundurulur.

Derneği maddi ve/veya manevi açıdan bireysel menfaatler için kullandığı tespit edilen üyeler dernekten daimi olarak çıkartılırlar ve maddi zarara uğratanlar hakkında yasal işlem başlatılır.

Üyeliğin Sona Ermesi      9. Üyelik aşağıdaki hallerde sona erer:
(1) Üyenin hakka yürümesi.
(2) Üyeliğe ilişkin yasal engelin doğması veya ilişkin koşulların yitirilmesi.
(3) Üyelik aidatının yazılı ikaza rağmen verilen sürede yatırılmaması.
Dernek İdari Teşkilatları ve Organları 10.(1) Genel Kurul
   (2) Genel Merkez Yönetim  Kurulu.
   (3) Merkez  Denetleme Kurulu.
   (4) Merkez  Disiplin  Kurulu.
   (5) İnanç Eğitim Kurulu.
   (6) Danışma  Kurulu.
   (7) Kadınlar  Komisyonu.
   (8) Gençlik  Komisyonu.
   (9) Dernek genel kurulu, başka organlar da kurabilir. Yönetim Kurulu kendi görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili durumlarda da kurul, komisyon ve komiteler kurabilir. Muhakkik (soruşturma memuru) atayabilir.
Genel Kurul 11.(1)
Dernek Genel Kurulu, derneğin ve şubelerin en üst yetkili organıdır.
   (2) Her 2 yılda bir,  mayıs ayında olağan olarak toplanır.
Genel kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde yapılır. Şube genel kurulu ise şubenin bulunduğu bölge içerisinde yapılır.
   (3) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyelerin en az 15 gün önceden günü, saati ve gündemi mahalli bir gazetede ilan etmek suretiyle toplantıya çağırır.
  (4) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır olan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
  (5) Dernek genel kurul toplantısı, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine bir tutanakla tespit edilir.
   (4) Genel kurul toplantısını dernek başkanı veya başkan vekili açar. Yoklama yapılıp salt çoğunluk (asil üyelerin yarısından bir fazlası) mevcutsa, bir başkan bir başkan vekili iki katip seçilmek suretiyle başkanlık divani oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı idare eder.  Kâtipler toplantı zaptını tutar ve yazım işlerini idare ederler.
   (5) Genel kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanmamışsa, toplantı yarım saat ertelenir. İkinci toplantıya katılan asil üye sayısı Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu üye tamsayısının iki katından aşağı olamaz. Birden fazla erteleme yapılamaz.
   (6) Genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında, başka bir nedenle gerçekleşmezse; bu durumun gerçekleşmeme sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun bir şekilde üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılması zorunludur.
   (7) Kararlar toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Gündemde fesih, tasfiye veya tüzük değişikliği, üst kurulara veya uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme konuları varsa bu konularda tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen nisap ve karar yeter sayısı aranır.                      .
   (8)

 

 

Şube Genel Kurul toplantıları, Merkez Genel Kurul toplantısından en az 30 gün önceden yapılacaktır. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
  (9) Asil ve yedek üyeliğin tam sayısı oluşmadığı takdirde Genel Kurul 15 gün ertelenir.
 (10) Toplantı sonunda, düzenlenen bütün tutanaklar ve belgeler Divan Başkanı ve kâtipler tarafından imzalanır ve Yönetim Kuruluna verilir.
Olağanüstü Genel Kurul 12. Başkanın istifa etmesi/boşalması durumunda veya Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin boşalması sonucu yedeklerle birlikte nisabın sağlanmaması halinde veya Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç üç ay içerisinde Dernek Genel Kurulu olağanüstü toplanır.  Olağanüstü toplantıya çağrılma usul ve esasları Merkez Genel Yönetim Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılma esaslarını belirleyen 11. maddedeki esaslar ile aynıdır.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 13.Aşağıda yazılı olan hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır:
   (1) Dernek Organlarının seçilmesi,
   (2) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
   (3) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’na ibraz edilmesi,
   (4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
   (5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
   (6) Derneğin Federasyonlara ve Konfederasyonlara  katılması ve ayrılması konusunda  yönetim  kuruluna yetki vermesi,
   (7) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına yetki vermesi,
   (8) Derneğin feshedilmesi,
   (9) Üyelikten çıkarılma kararlarını itiraz üzerine kesinleştirmek,
 (10) Üyelerden alınacak giriş ve üyelik aidat miktarını tespit etmek,
 (11) Oluşturulacak sosyal yardım fonlarının tespit etmek,
 (12) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 (13) Dernek yönetimi ve denetim organlarının, başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesine ve ödenmesi hususunda yönetim kurulunun yetki vermek,
 (14) Dernek üyeliğinden daha evvel istifa eden veya disiplin kurulu kararıyla üyelikten düşen kişilerin üyeliğinin tekrardan kabulü genel kurul kararıyla karara bağlamak,
 (15) Dernek başkanlığına seçilen kişi başkanlık görevini en fazla 2 dönem üst üste sürdürebilir. Derneğin diğer organlarında görev alabilirler.
 (16) Disiplin suçu işleyen kişilerin derneğe üyelikleri genel kurul tarafından kabulü halinde 2 dönem (4 yıl)  dernek yönetim organlarında adaylıkları söz konusu değildir.
Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu  14.(1)
Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 9 Asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da en çok oy alandan başlayarak yedek üyelerin çağrılması zorunludur. Merkez Yönetim Kurulana aday olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

(A) KKTC vatandaşı olmak,
(B) Daimi oturma iznine tabi olmak,
(C) Kesintisiz 6 yıl çalışma/ikamet izinli olmak,
(Ç) Alevi inancını ve kültürünü benimsemiş olmak,
(D) Toplum nezdinde karakter yapısı temiz olmak,
(E) Yönetim Kurulunca belirlenen Genel Kurul tarihinden 5 gün önce KKTC ALEVİ  KÜLTÜR GENEL MERKEZİ veya ŞUBELERİNE yazılı olarak başvurmuş olmak.

 

 

(F) Yasa gereği oluşturulması zorunlu idari organlara yeterli aday olmaması halinde, asil üyeler, genel kurul esnasında divan başkanına yazılı başvuru yaparak aday olabilir.
(2) Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan, iki Başkan vekili, bir sekreter ve bir sayman seçer.
   (3) Şube başkanları Genel Merkez Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Toplantılara katılır görüş ve tavsiyede bulunurlar; ancak, oy hakları yoktur. Şubelerin genel merkeze bağlılıkları esastır. Şube yönetim organları, derneğin amacı doğrultusunda hareket etmediği takdirde disiplin kuruluna sevk edilir.
Merkez Yönetim Kurulun Görev ve Yetkileri 15.(1)
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
   (2) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
   (3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, defterleri tutmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
   (4) Toplantılar, seminerler, halk geceleri, geziler düzenlemek.
   (5) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.
   (6) Genel Kurul’da alınan kararları yerine getirmek.
   (7) Dermek Tüzüğü’nün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
   (8) Dernek şubelerinin denetimini sağlamak.
   (9) Derneğin çalışmalarıyla ilgili yönetim kadrolarını hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.
 (10) Genel kurulun verdiği yetkiyle taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin-ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.
 (11) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
(12) Dernek ve üst kuruluşların piyango ve çekiliş gelirleriyle ilgili faaliyetleri piyango yasasına göre yapmak,
(13) Bütçenin uygulamasını sağlamak.
(14) Derneğe üye yapılması hususlarına karar vermek.
(15) Derneğin amacını gerçekleştirmesi için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
(16) Toplantılar, seminerler, paneller, halk geceleri, geziler, halk dansları, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetler organize etmek.
(17) Sanat ve tiyatro dallarında çalışmalar yapmak.
(18) Alevi inanç öğretisinin yaşatılması için çalışmalar yapmak.
(19) Hakka yürüme erkânı için üyelerine yardımcı ve öncülük etmek.
(20) Derneğe kayıtlı üye bilgilerini güncel tutmak, üye sayısında yapılan değişiklikleri, (yeni kayıt, istifa, hakka yürüme) eksilen ve yeni katılan rakamı en geç 6 ay içerisinde yazılı olarak merkezin bulunduğu Kaymakamlığa sunmak.
(21) Yasa gereği oluşturulması zorunlu idari organların üye sayısı boşalmalar sebebiyle, yedeklerinde getirilmesi sonrası salt çoğunluğun altına düşerse, mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından en geç üç ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.
(22) Dernek yönetim kurulu, kendi iç yönetim organları için (kadınlar komisyonu, gençlik komisyonu) veya diğer organları için ayrı bütçe ve fon oluşturmak,
(23)

 

(24)

Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz 3 defa katılmayan yönetim kurulu üyesi disiplin kuruluna sevk etmek,

Dernek Yönetim Kurulu, edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren 1 (bir) ay içinde taşınmazın bulunduğu ilçe kaymakamlığına bildirmekle yükümlüdür.

Denetleme Kurulunun Oluşumu 16. Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul’da seçilir. Denetleme Kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerde dolaylı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Denetleme Kuruluna adaylık başvurusu 14(1)(E) bendine uygun olarak yapılır. Yeterli aday çıkmaması durumunda 14(1)(F) bendi uyarınca aday olunur.
Denetleme KurulununGörev ve Yetkileri 17.(1) Merkez Denetleme Kurulu, yenisi seçilene kadar görevde kalır. Yılda en az iki kez, üç asıl üyesi ile toplanır.  Kararlarını salt çoğunlukla alır. Toplantılarda yazman tarafından tutanak tutulur. Tutanakta toplantının yeri, tarihi, katılanların ismi, alınan kararlar ve oylama sonuçları belirtilmelidir. Alınan kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Tutanaklar saklanır ve yetkisi olmayan kişilere verilmez.
   (2) Merkez Denetleme Kurulu, seçimden sonra gerçekleştireceği ilk toplantısında, kendi asıl üyeleri arasından 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 1 Yazman seçer ve yapmış olduğu görev dağılımını yazılı olarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.
   (3) Merkez Denetleme Kurulu, her Genel Kurul öncesinde Genel Merkez Yönetim kurulu tutanaklarını ve karar defterini inceler, hesaplarını kontrol eder ve genel kurula bunun hakkında yazılı rapor verir.
   (4) Merkez Denetleme Kurulu, 6 ayda bir organlarının muhasebesini denetler ve sonucu hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulu ve üye derneklere yazılı rapor sunar. Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun talebi doğrultusunda istediği her belgeyi ve bilgiyi vermek zorundadır.
Organlara Seçilenlerin İradeye Bildirilmesi 18.Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen on beş gün içinde, Yönetim Kurulu Başkan’ı tarafından; Yönetim ve denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, meslekleri ve ikametgâhları ve genel kurulda katipler tarafından tutulan tutanakların (divan başkanı ve üyeleri tarafından imzalanmış haliyle) Dernek Merkezinin bulunduğu yerin Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.
Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlu- lukları 19.(1) Derneğin resmi ve özel ilişkilerinde Derneği temsil eder.
   (2) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder,
   (3) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun kararlarını uygular,
   (4) Derneğin idari işlerini düzenler,
   (5) Yargı ve idari mercilerde Derneği temsil etmek üzere yönetim kurulu üyelerinden birini seçer,
Başkan Vekilinin Görev, Yetki ve Sorumlu- lukları 20.(1) Başkan’ın bulunmadığı durumlarda Başkan’a vekâlet etmek,
     (2) Başkan’ın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde en geç üç ay içerisinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar Başkanlık görevini yürütmek.
 

 

 

Genel Sekreterin Görev, 21.(1) Derneğin yazı işlerini yürütmek,
Yetki ve Sorumlu- lukları    (2) Yönetim kurulu karar defterini, üye kayıt defterini, gelen- giden evrakların kayıt defterlerini düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,
Genel Saymanın Görev, Yetki ve Sorumlu- lukları 22.(1) Derneğin hesap işlerini düzenlemak, gelir ve giderlerin usulüne göre yapılmasını sağlamak,
   (2) Ayda en az bir defa derneğin mali durumu hakkında Yönetim Kurulu’na rapor vermek,
   (3) Yönetim Kurulu’nun her türlü tahsil ve tediye işlemlerinde aldığı kararlara uymak zorundadır.
Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri 23.(1) Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından, 2 yıl için, gizli oy, açık sayım ile seçilir.
   (2) 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, asıl üyelerde eksilme olduğu koşullarda, asıl üyeliğe geçerler.
   (3) Disiplin Kurulu yenisi seçilene kadar görevde kalır. Yılda en az iki kez veya gerekli durumda 5 asıl üyesi ile toplanır. Kararlarını salt çoğunlukla alır.
   (4) Toplantılarda yazman tarafından tutanak tutulur. Tutanakta toplantının yeri, tarihi, katılanların ismi, alınan kararlar ve oylama sonuçları belirtilir. Alınan kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Tutanaklar saklanır ve yetkisi olmayan kişilere verilmez.
   (5) Disiplin Kurulu, seçimden sonra gerçekleştireceği ilk toplantısında, kendi asıl üyeleri arasından 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 1 Yazman seçer ve yapmış olduğu görev dağılımını yazılı olarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.
   (6) Disiplin Kurulu Başkanı toplantılara çağırır ve yönetir. Yedek üyelerin söz hakki vardır, oy hakkı yoktur.
   (7) Disiplin Kurulu, derneğin organlarında görev yapan kişilerin ve şubelerinin fahri (onursal) üyelerin dernek tüzüğüne ters düşen durumlarda, kendisi veya Genel Merkez Yönetim Kurulu`nun veya şube Yönetim Kurulları tarafından yapılan yazılı başvurularını karara bağlar. Bunlar: Uyarma, Üyeliğin dondurulması, Üyelikten ihraç edilmesi gibi kararlardır.
   (8) Disiplin Kurulu`nun aldığı kararlar, söz konusu kişi veya kuruma, Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve bütün şubelere yazman tarafından yazılı olarak bildirilir.
   (9) Disiplin Kurulu`nun aldığı kararlara yalnızca yazılı olarak, kararı takip eden ilk Genel Kurul`da, itiraz edilebilir. Genel Kurul kararı bağlayıcıdır.
 (10) Disiplin kurulu, iş bu tüzüğün amaç ve ilkelerine uymayan ve görevlerini tüzük kurallarına göre yerine getirmeyen, Alevi inancını küçültücü davranışlarda bulunan, derneğe zarar veren davranış ve faaliyetlerde bulunan üyeler hakkında karar alır. Derneği maddi zarara uğratanlar hakkında yasal işlem başlatır.

 

 

İnanç Eğitim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri 24.(1) İnanç Eğitim Kurulu, Mürşit, Pir, Rehber, Ana veya Baba başkanlığında oluşması zorunludur.
   (2) Alevi inancını yaşatılmasını ve doğru bir biçimde sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak,
   (3) Alevi yol ve inancına, kültürüne, hizmet eden yol evlatlarından, yola talip olmuş ehil kişiler tarafından inanç eğitim kurulunun oluşturulmasını sağlamak,
   (4) Dernek yönetim kurulu kararı ile C. Kısmında belirtilen “Kimlerden oluşur ” başlığındaki vasıfları taşıyan kişilerden İnanç Kurulu üye listesi oluşturulur.
   (5) İnanç Eğitim Kurulu, en az 5 kişi, en fazla 15 kişiden oluşur.
   (6) Bu üyeler kendi aralarında görev dağılımı yaparak, dernek yönetimine yazılı olarak bildirerek göreve başlar.
   (7) İnanç Kurulu görev süresi 2 yıldır.
   (8) Alevi kültür ve öğretisinin araştırılması, bilimsel olarak anlatılması ve yapılan çalışmaların kamuoyunda tanıtılması ve açıklanması için ulusal uluslararası bilimsel toplantılar düzenler, sonuçlarını açıklar.
   (9) Aleviliğe hizmet eden, Araştırmacı, Yazar, Akademisyen ve Bilim adamlarının katılımları ile etkinlikler düzenler.
 (10) Amacı doğrultusunda süreli veya süresiz yayınlar yapar, yarışmalar düzenler ve ödüller verir.
(11) Yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapmak, bilgi ve birikimleri yurt içi ve yurt dışında insanlığın hizmetine sunmak amacıyla geziler ve toplantılar düzenlemek.
(12) Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisinde önemli olan yer ve gün  (Muharrem, Hızır, Aşure, Nevruz vb.) ve Ulular (Hacı Bektaş-ı Veli – Pir Sultan Abdal – Yunus Emre – Abdal Musa vb. gibi ) için etkinlikler düzenler, yapılmakta olan anma ve kutlama etkinliklerinin dernek yönetim organlarıyla yapılması doğrultusunda girişimlerde bulunur. Merkez yönetim kuruluna bilgi verir.
(13) Disiplin suçu işlenmesi durumunda veya yüz kızartıcı kabahatlerde; dernekler kanunu disiplin yönetmeliği esas alınır.
(14) Alevi inancını Hak-Muhammed-Ali üçlemesinde bilenmesi, kırklar cemi öğretisini uygulamak, cem hizmetleri, kurban, lokma hizmetlerini gerçekleştirmek. Deyiş, saz, semah, on iki hizmeti alevi öğretisi dâhilinde uygulamak ve yaşatmak, alevi ailelerinden inançsal yaşam ve çocuk eğitimi almak isteyen üyelere yardımcı olmak ve katkı sağlamak.
(15) Hakka yürüme erkânını yürütmek ve hakka yürüyen canın ailesine yardımcı olmak ve gerekli görüldüğünde maddi manevi yardımda bulunmak.
Danışma Kurulunun Oluşumu ve Görevleri 25.(1)
Danışma Kurulu, düzenli olarak en geç 6 ayda bir toplanır veya gerekli durumlarda Genel Merkez Yönetim Kurulu çağrısıyla toplantıya çağrılır. Toplantı yeter sayısı için 2/3 çoğunluk aranır. Kararlar gizli oy, açık sayım ve salt çoğunluk ile alınır. Danışma Kurulu kararları (Genel Kurul hariç) tüm organlarını bağlar. Danışma Kurulu toplantılarına katılacak olan yöneticiler aşağıdaki kontenjan cetveli uyarınca belirlenirler:

 

(A) Genel Yönetim Kurulu`nun asil üyeleri 9 kişi,
(B) Merkez Denetleme Kurulu`nun asil üyeleri 3 kişi,
(C) Merkez Disiplin Kurulu`nun asil üyeleri 5 kişi,
(Ç) Merkez İnanç Eğitim Kurulundan temsilen 3 kişi,
(D) Merkez Kadınlar Komisyonundan temsilen 3 kişi,
(E) Merkez Gençlik Komisyonunu temsilen 3 kişi,
(F) Şube Yönetim Kurulu asil üyelerini temsilen 5 kişi,
(G) Şube Kadın Kollarını temsilen 3 kişi,
(H) Şube Gençlik Komisyonunu temsilen3 kişi,
(I) Kurucu üyeleri temsilen 5 kişi ve
(İ) Alevi kültür vakfını temsilen 5 kişi.

 

(2) Danışma Kurulu toplantıları genel merkezde yapılır. Danışma Kurulu Başkanlığı 3 kişiden (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Katip üye) oluşur. Danışma Kurulu Başkanlık görevini Derneğin Genel Başkanı, Başkan Vekili görevini Derneğin Disiplin Kurulu Başkanı, ve Kâtip üyelik görevini ise Derneğin Denetleme Kurulu Başkanı yürütür. Meclis Toplantılarının tutanakları Kurul Başkanlığınca imzalanır ve Genel Yönetim Kurulu’na verilir.
Kadınlar Komisyonu, Oluşumu ve Görevleri 26.(1)
Kadın hakları konusunda titiz ve hassas olmayı, kadınların toplumda erkeklerle eşit hak ve koşullara kavuşturulması doğrultusunda çalışmalar yürütmeyi, kadınların kendilerine özgü hak ve sorunlarını yine kendileri tarafından ele alınması doğrultusunda birlikte çalışma ortamı yaratmayı amaçlayan bir Kadınlar Komisyonu kurulur. Kadınlar komisyonu Genel Kurul tarafından seçilen 9 asil 3 yedekten oluşur. Kadınlar Komisyonuna üye olmada aşağıdaki asgari koşullar aranır:

(A) KKTC vatandaşı olmak,
(B) Yabancı uyruklular için daimi ikamet izni sahibi olmak ve
(C) Kesintisiz 6 yıl çalışma/ikamet iznine sahip olmak.
(2) Genel Kurul tarafından seçilen Kadınlar komisyonu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yapar. Yapılan görev dağılımını yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.
   (3) Kadınlar komisyonu, senelik çalışma programını belirler ve yönetim kuruluna yazılı olarak sunar.
   (4) Kadınlar komisyonu kadınların toplumda erkeklerle aynı ve eşit haklarla yer almaları için eğitilmelerini amaç edinir.
   (5) Genel Merkez’in amaç ve ilkelerinde anılan çalışmaların, kadınlara yönelik olanları, Genel Merkez Kadın Komisyonu tarafından yapılır.
   (6) Kadınlar Komisyonu mali bütçesi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
   (7) KKTC‘ de bulunan yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler bulundukları öğrenim kurumlarında aldıkları öğrenci belgelerini kuruma ibraz ederek ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ Kadınlar Komisyonunda görev alabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.
   (8) KADINLAR KOMİSYONU GENEL KURULU, GENEL MERKEZ GENEL KURULU SEÇİM SİSTEMİNİ ESAS ALIR.
   (9) Kadınlar Komisyonu logosu dernek logosunun aynısıdır.
 (10) Kadınlar Komisyonu yönetim organına aday olacak kişilerin komisyon üyesi olması zorunludur.

 

Gençlik Komisyonu, Oluşumu ve Görevleri 27.(1)
Alevi felsefesi ve inancının ileriki nesillere aktarılması, adaletli ve barış içinde bir yaşam için çalışılması, çocukların gelişmesi ve öğrencilerin eğitimine destek verilmesi, toplumun şekillenmesinde bütün demokratik örgütlerle fikir alışverişinde olması, insan hakları, inanç özgürlüğü, ezilenlerin haklarının savunulması ve doğayı korumak için projelerin geliştirilmesi amaçlayan bir Gençlik Komisyonu kurulur. Gençlik Komisyonu Genel Kurul tarafından seçilen 9 asil 3 yedek oluşur. Gençlik Komisyonuna üye olmada aşağıdaki asgari koşullar aranır:

 

(A) KKTC vatandaşı olmak,
(B) Yabancı uyruklular için daimi ikamet sahibi olmak,
(C) Kesintisiz 6 yıl çalışma/ikamet iznine sahip olmak ve
(Ç) 15 yaşını tamamlamak, 35 yaşından büyük olmamak.

 

 (2) Genel Kurul tarafından seçilen Gençlik Komisyonu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yapar. Yapılan görev dağılımını yazılı olarak Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.
 (3) Gençlik Komisyonu, senelik çalışma programını belirler ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunar.
(4) Gençlik Komisyonu, gençlerin toplumda aynı ve eşit haklarla yer almaları için eğitilmelerini amaç edinir.
 (5) Genel Merkez’in amaç ve ilkelerinde anılan çalışmaların, gençliğe yönelik olanları, Genel Merkez Gençlik Komisyonu tarafından yapılır.
 (6) Gençlik Komisyonu mali bütçesi Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
 (7) KKTC ‘ de bulunan yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler bulundukları öğrenim kurumlarında aldıkları öğrenci belgelerini kuruma ibraz ederek ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ Gençlik Komisyonunda görev alabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.
 (8) GENÇLİK KOMİSYONU GENEL KURULU, GENEL MERKEZ GENEL KURULU SEÇİM SİSTEMİNİ ESAS ALIR.
 (9) Gençlik Komisyonu logosu dernek logosunun aynısıdır.
(10) Gençlik Komisyonu yönetim organına aday olacak kişilerin komisyon üyesi olması zorunludur.
Dernek Şubele-rinin Kuruluşu 28. Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde KKTC sınırları içinde dernek şubesi açabilir. Bu amaçla; Dernek Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin mülki amirliğine yazılı başvuruda bulunulur. Bu başvuruda bulunanların adı ve soyadı, meslek veya sanatı, adresi ve kimlik kartı numarası ile tüzük yetki belgesi ve diğer belgelerin eklenmesi zorunludur. Şube Kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. Şube kurucuları seçimle gelmiş Şube Yönetim Kurulu üyelerinin yetkilerine sahiptir. Dernek, Şube Kuruluş işlemleri tamamlanarak tescil edildiğini belirten yazılı bildirimi izleyen 6 (altı) ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmakla yükümlüdür.
Şube Genel Kurulu 29.(1)
Şube Genel Kurulu, Şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul toplantısını iki yılda bir yapar.
   (2) Şubeler; genel kurul toplantısını, Merkez Genel Kurul tarihinden en az 30 gün önceden yapmak zorundadır.
  (3)
Şube Genel Kurulunda; Şube Yönetim Kurulu Seçimi; gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Oy sayısına göre asil ve yedekler belirlenir. İlk toplantıda kendi aralarında görev dağılımı yapılır. Şube Yönetim Kurulu en az üç kişiden oluşur.

 

  (4)
Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim kurulu kararlarıyla ya da şubeye kayıtlı asli üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu ile Şube Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

      (5) Şube Genel Kurulu şubenin gelir ve giderleriyle çalışmalarını inceler. Sorumlu organları aklar ya da mahkemeye sevklerine karar verir.

 

Sportif Faaliyetler 30.(1) Yönetim Kurulu mevcut spor federasyonları bünyesinde faaliyeti sürdürülen spor dallarında herhangi bir veya birkaç spor branşı dallarında kulüp kurma çalışmaları yapar.
      (2) Dernek yönetimi sportif eğitim amaçlı çalışmalar yapar sportif faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli tesis, lokal, ve alt yapı çalışmaları yapar.
Derneğin Gelirleri 31.(1)
Derneğin gelirleri şunlardan oluşur:

 

(A) Üye giriş ödentisi 60 TL’dir.
(B) Üyelik aidatı yıllık 240 TL. olup, aylık olarak taksitler halinde de ödenebilir.
(C) Dernek mallarından sağlanan gelir.
(Ç) Bağış ve yardımlar.

 

(D) Dernekçe düzenlenecek eğlence, temsil, şölen, yarışma, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

 

 (E) Dernek tarafından düzenlenecek piyango gelirleri.
 (F) Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler.

 

 (G) Kamu kurum ve kuruluşlardan bankalar aracılığıyla alınan yardımlar.

 

 (H) Yurt içi ve yurt dışı fonlarından elde edilecek gelirler.

 

      (2) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler ise fatura perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgenin saklama süresi beş yıldır.

Ancak, (Fasıl 95 yasası altında) toplanan yardımların karşılığında verilen makbuzların her birinin Kaymakamlık tarafından mühürlü olması şarttır.

     (3)

 

 

 

(4)

Dernek adına gelir toplamakla yetkili ve görevli kişiler tahsil ettikleri gelirleri tahsilâtı takip eden işgünü mesai saati bitimine kadar saymana veya derneğin bankalardaki hesabına yatırmak zorundadır. Dernek bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.

 

Dernek şube ve temsilciliklerin oluşturulması, işletilmesi ve taşınır-taşınmaz mal varlıklarının edinilmesi, bakımı ve geliştirilmesi, çalışanların maaş ve diğer ödeneklerinin ödenmesi, genel olarak amaçlarını gerçekleştirmek için harcama yapabilir.

 

     (5)

 

 

(6)

Derneğin tüm finansman ödemeleri çekle ödenmesi zorunludur. Zorunlu durumlarda yönetim kurulu kararı ile ödeme fişi ve/veya fatura karşılığı nakit ödeme yapılacaktır.

 

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Merkez Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar hakkında yönetmeliklere uyulması zorunludur. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Merkez Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

 

 
Derneğin Tutacağı Defterler 32. (1) Dernek aşağıda yazılı olan defteri tutar:

(A) Karar Defterleri: Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu ve tüm kurul ve komisyonlar için ayrı ayrı karar defterleri tutulur. Alınan kararlar tarih ve numara sırasıyla bu defterlere yazılır ve alınan kararlar toplantıya katılan asil üyelerce imzalanır.
(B) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak giren kişilerin kimlik, adres ve telefon bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
(C) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar ile alındı belgelerinin tarih ve sıra numarası bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların aslı dosyalanır, elektronik posta ile gelen evrakların çıktısı alınarak deftere kayıt edilir ve dosyalanır. Gelen evrakların saklama süresi 5 yıldır. Kullanım süresi dolan evraklar imha edilir.
(Ç) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
(D) Gelir-Gider Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

Borçlanma 33. Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularda olup, çekle usulüne uygun olarak ödeme yapılır.
Üst Kuruluşa Katkı Ödemesi 34. Dernek aynı amacı geliştirmek üzere kurulmuş olan dernekler federasyonuna veya konfederasyona üye olması halinde, üye olunan üst kuruluşun giderlerine katkıda bulunmak maksadıyla, federasyon /konfedarasyon tüzüğünde belirtilen veya federasyon/konfederasyon genel kurullarında belirlenecek miktarda aidat ödemekle yükümlüdür. Ödenecek aidatın miktarı ve ödeme zamanı üst genel kurulunda alınan karara uygun olarak belirlenir.
Tüzük Değişiklik-lerinde Yöntem 35. Tüzük, Genel Kurul’a katılanların en az 1/5’inin teklifi ve katılan asli üye sayısının en az 3/5’inin oyu ile değiştirilebilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısı çağrısında hangi maddelerde değişiklik yapacağını belirtir. Bu durumda, Genel Kurul’da en az 1/5 katılan üyelerin teklifi aranmaz. Ancak, bu değişiklik de katılan asil üye sayısının en az 3/5’i tarafından onaylanmalıdır. Genel Kurulda oylamalar açık oylama şeklinde olur. Tüzük kurultayının yapılması yöntemi; Genel Kurula çağrı ve toplanma şekline ilişkin kurallar, tüzük kurultayında da uygulanır.
Derneğin Feshi 36.(1) Derneğin feshine Genel Kurul karar verebilir.
   (2) Derneğin feshi Genel Kurula katılması gerekli üyelerin en az 4/5 (beşte dördü)’nün toplantıya katılmaları ile mümkündür.
   (3) Çoğunluk elde edilememesi halinde ikinci toplantıya katılan mevcut üyelerle Derneğin feshi kararı alınabilir. Ancak, feshe ilişkin kararın her halükarda toplantıda hazır bulunan asli üyelerin en az 2/3 (üçte iki)’sinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
   (4) Derneğin feshi kararı Merkez Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde Derneğin Genel Merkezinin bulunduğu ilçedeki Kaymakamlığa yazı ile bildirilir.
Derneğin Tasfiyesi 37.(1) Dernek fesih edildiği veya münfesih hale düştüğünde taşınmaz mallar ile paralar tasfiye edilir.
   (2) Tasfiye veya intikal işlemleri Kaymakamlık müfettişinin ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Şubenin fesh edilmesi halinde bütün mal, para ve hakları ile defterleri genel merkeze devreder. Bu devir işleminde şubenin yönetimi kurulu üyeleri müteselsil olarak sorumludur.
   (3) Tasfiyede mal ve paralar Genel Kurul tarafından tayin edilen 3 kişilik komisyon tarafından tamamen paraya çevrilerek Genel Kurulun belirleyeceği bir hayır kurumuna veya bir vakfa devredilir ve sonuç Derneğin Genel Merkezinin bulunduğu ilçedeki en büyük Mülki Amire bildirilir.

 

Yürürlüğe Giriş 38. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan işlemlere halel gelmeksizin eski Tüzük yürürlükten kalkar ve bu yeni Tüzük yürürlüğe girer.

 

Etiketler:

Reklam Sağ
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.